Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelserne gælder for al bistand, som Hudtloff Viinberg Law Firm udfører for klienten, medmindre klienten har indgået en anden skriftlig aftale med os for den pågældende opgave.

Hudtloff Viinberg Law Firm
CVR-nr.: 38 49 99 71
Skanderborgvej 238, 8260 Aarhus, Danmark.
Tlf.: 2871 4000
Mail: jhv@hudtloffviinberg.com

Interessekonflikt

Hudtloff Viinberg Law Firm har etableret regler og procedurer, som har til formål at imødegå interessekonflikter. Det indebærer, Hudtloff Viinberg Law Firm forud for opstart af arbejde for en klient undersøger, om der foreligger interessekonflikter, som medfører, at Hudtloff Viinberg Law Firm er afskåret fra at repræsentere klienten. I det omfang, der vurderes at være, eller eventuelt kunne opstå interessekonflikter, orienteres klienten straks herom med opfordring til at søge advokatbistand andetsteds.

Fortrolighed

Hudtloff Viinberg Law Firm er forpligtet til at behandle alle oplysninger, modtaget af klienten, eller modtaget om klienten fortroligt. Alle i Hudtloff Viinberg Law Firm er pålagt en udvidet tavshedspligt, og derudover har Hudtloff Viinberg Law Firm sikkerhedsprocedurer for håndtering af alt fortroligt materiale.

Hudtloff Viinberg Law firm samarbejder efter aftale med klienten med andre om udførelse af specifikke opgaver, og giver på klientens anmodning oplysninger til andre om det forestående arbejde.

Fortrolighedsforpligtelsen gælder også efter afslutning af arbejdet. Fortrolighedsforpligtelsen gælder dog med respekt af gældende ret, herunder oplysningspligten over for offentlige myndigheder i forhold til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Arbejdet

Hudtloff Viinberg Law Firm og klienten aftaler løbende omfanget af arbejdet samt klientens og andres medvirken og ydelser.

Klienten såvel som Hudtloff Viinberg Law firm kan til enhver tid bringe samarbejdet til ophør, medmindre andet skriftligt er aftalt. Hudtloff Viinberg Law Firms udtræden af et klientforhold vil i givet fald ske med respekt af de Advokatetiske Regler, som bestemmer, at en advokat ikke må udtræde af en sag på en sådan måde og under sådanne omstændigheder, at kunden afskæres fra rettidigt og uden anden skadevirkning at søge anden juridisk bistand.

Hudtloff Viinberg Law Firm opbevarer alle sagsakter på arkiv i mindst tre år fra sagens afslutning. Originale dokumenter, som klienten ønsker returneret tilbageleveres senest ved arbejdets afslutning.

Honorar

Hudtloff Viinberg Law Firm fastsætter honoraret med udgangspunkt i arbejdets ressourceforbrug, herunder den interesse sagen repræsenterer for klienten, værdien af Hudtloff Viinberg Law Firms ydelser, ansvaret der er forbundet med arbejdet, sagens kompleksitet, graden af specialistviden, det opnåede resultat og arbejde uden for normal arbejdstid, medmindre der skriftligt er aftalt et fast honorar.

Forud for iværksættelse af arbejdet vil klienten efter anmodning blive oplyst om honorarets størrelse, hvis det er muligt ud fra opgavens karakter. Hudtloff Viinberg Law Firm kan anmode klienten om at indbetale et depositum for vores honorar.

Normalt faktureres arbejde månedsvis bagud. Betalingsbetingelserne er netto 8 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes morarenter i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herom.

Tilsyn og klagemulighed

Hudtloff Viinberg Law Firm er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jfr. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler, som udstedes af advokatsamfundet.

I tilfælde af utilfredshed med rådgivning udført af Hudtloff Viinberg Law Firm kan klienten til enhver tid kontakte Jeppe Hudtloff Viinberg.

Kunden kan indbringe klager over rådgivning og det beregnede honorar for Advokatrådet ved at kontakte Advokatnævnets sekretariat, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

Advokatforsikring

Hudtloff Viinberg Law firm er ansvarsforsikret via Dahlberg assurance hos Lloyds London. Partnere og medarbejdere er omfattet af firmaets garantiordning tegnet via Dahlberg assurance hos Lloyds London. Ansvarsforsikringen dækker alt advokatarbejde udøvet af Hudtloff Viinberg Law Firm, hvor advokatvirksomheden udøves.

Ansvarsbegrænsning

Hudtloff Viinberg Law Firm er ansvarlig for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler for eventuelt tab, som rådgivningen måtte påføre klienten, dog med de nedenfor anførte begrænsninger.

Hudtloff Viinberg Law Firm er ikke ansvarlige for driftstab, tidstab, datatab, avancetab, mistet fortjeneste, goodwill, image eller indirekte tab eller følgetab.

Hudtloff Viinberg Law Firm’s ansvar for rådgivning er begrænset til 10 gange honoraret for det udførte arbejde, dog maksimalt kr. 2.500.000.

Klienten kan alene rejse krav mod Hudtloff Viinberg Law Firm og ikke mod den enkelte partner eller medarbejder.

Hudtloff Viinberg Law Firm er ikke ansvarlige eventuelle fejl, begået af andre, som Hudtloff Viinberg Law Firm har henvist klienten til, ligesom Hudtloff Viinberg Law Firm ikke hæfter for eventuelle fejl, begået af underleverandører, som Hudtloff Viinberg Law Firm efter aftale med klienten har overladt dele af arbejdet til.

Alle beløb som indbetales til Hudtloff Viinberg Law Firms klientkonti indsættes på klientbankkonti i et dansk pengeinstitut for klientens regning og risiko. Hudtloff Viinberg Law Firm påtager sig ikke noget ansvar for beløb, som indbetales på Hudtloff Viinberg Law Firms klientbankkonti, såfremt pengeinstituttet, hvor beløbene indbetales skulle blive nødlidende. Hudtloff Viinberg Law Firm kan således ikke holdes ansvarlig, hvis pengeinstituttet ikke er i stand til at tilbagebetale beløb, som indbetales på Hudtloff Viinberg Law Firm’s klientbankkonti.

Lovvalg og værneting

Hudtloff Viinberg Law Firms rådgivning og forretningsbetingelser er underlagt dansk ret.

Eventuelle tvister kan alene indbringes for danske domstole.